Category Archives: blog

vaikimisi kategooria kõigile blogipostitustele

Lennuspordi föderatsiooni üldkoosolek

Austatud Eesti Lennuspordi föderatsiooni liikmed

Lennuspordi föderatsiooni juhatuse otsusega kutsume kokku üldkoosoleku 4.03.2018
kell 11.00 asukohaga Türi tn. 10 C (Eesti Langevarjuklubi ruumid) järgneva
päevakorra arutamiseks:

1. 2017 tegevuse aruanne
2. Revidendi aruanne
3. Aruannete kinnitamine
4. 2018 tegevussuunad
5. 2018 eelarve
6. 2018 võistluskalendri kinnitamine
7. Parim sportlane 2017 valimine
8. Muud küsimused

Palume liikmesklubide esindajatel kinnitada üldkoosoleku kutse kätte saamine
vastates kirjale.


Lugupidamisega

Lennusporsdi föderatsiooni juhatuse nimel

Mihkel Haug

Litsentsitasud 2017

Klubi liikmemaks – 100€
FAI tasu täiskasvanule – 20€
FAI tasu noorele – 5€
Juhatusel on õigus võtta erandkorras assotseerunud liikmeks vastu liikmeks astumise tasuga 0€ ja esimese tegevusaasta liikmetasuga 0€ vastu juriidilised ja füüsilised isikud, sh seltsingud, mille liikmeskonnast vähemalt 3/4 on lennuharrastajad lapsed.

ELF AASTAKOOSOLEK 05.03.2016

5. märtsil 2016 toimus Tallinnas ELF korraline üldkoosolek, millel osales 12 liiget praegusest 16st.

Alakomiteed andsid ülevaated oma tegevustest ja möödunud aastal nii võistlustel osalemisest kui arendustegevusest harrastajate suunal. Kõigis valdkondades (mudellend, langevarjundus, tiibvarju vaba- ja motolend) korraldati võistlusi Eestis ja osaleti paljudel rahvusvahelistel.
Kõigi edukamad on jätkuvalt mudelistid, seda nii osaletud ja korraldatud võistluste arvu kui saavutatud tulemuste poolest.
Seepärast valitigi aasta sportlaseks-seenioriks Jüri Roots, kellel on MK üldarvestuses 4. koht klassis F1C, kaks esikohta ja kaks teist kohta 2016 aastal.
Parimaks sportlaseks-juunioriks valiti võistkond: Karl Kreis, Aleks Moistus, Riho-Ats Saatväli. EMV Salontas Rumeenias saavutati F1B klassis 3. koht 13. meeskonna hulgas.
Parimaid noorsportlasi otsustati premeerida igaühte sihtotstarbelise stipendiumiga 100€, mida võib kasutada võistlustasude hüvitamiseks.

Üldkoosolek kinnitas ELF tegevusaruande ja finantsaruande.
Tasud liikmetele jäävad endiseks: aastatasu ELF liikmele 100€.
FAI markide eest maksavad sportlased: täiskasvanu 20€ ja noor 5€.
Juhatus tegeleb ELF uue logo kujundaja otsimisega, milleks on lubatud kulutada kuni 300€.
Strateegiliseks ülesandeks on jätkuvalt täiendava rahastuse hankimine, et oleks võimalik katta FAI liikmatasu summas 3000€ aastas ja ei peaks seda raha koguma oma liikmetelt ning võiks väikesi liikmetasusid kulutada otseselt valdkonna arenguks ja eriti noorsportlaste toetamiseks.

Üldkoosolek kinnitas võistluskalendri ja tegevuskava, selle kohta jagavad alakomiteed oma liikmetele otse infot.

05.03.2016 ELF juhatuse koosoleku kokkuvõte 

Aastakoosoleku järgselt pidas ka ELF juhatus oma selle aasta esimese koosoleku.
ELF ridadega ühines jälle Ridali Lennuklubi, sest purilennus on toimunud selliseid arenguid et soovitakse käia erinevatel võistlustel.
Juhatus arutas erinevaid teemasid kuidas muuta paremaks kommunikatsiooni ja arendada ELF domeeni ning täpsustati juhatuse liikmete vastutusvaldkondi.
Juhatuse esimeheks valiti Urmas Kokk.
Juhatus otsustas teha järgmise koosoleku juba nädala pärast ehk 14. märtsil, sest meiega soovivad kohtuda mitmed EOK presidendiks pürgivad isikud.

ELF üldkoosolek 08.02.2015

Osavõtjate nimekiri:

Nimi Õiguslik vorm Registri- kood Esindaja Märkus
1 Aero Sport Association MTÜ 80328430  puudus
2 Eesti Langevarjuklubi MTÜ 80049612 Tanel Viin  
3 Eesti Lennuklubi MTÜ 80044342 Arsen Džamanašvili  
4 Eesti Tiibvarjuspordi Liit MTÜ 80296658 Ott Maaten  
5 Hiiumaa Mudeliklubi MTÜ 80276816 Andres Laanejõe  
6 Ida-Virumaa mudellennundusklubi FUN PILOT MTÜ 80082868 Jüri Roots volikiri
7 Kopteriklubi MTÜ 80331219 Mihkel Pupart  
8 Langevarjuklubi Dropzone Eesti MTÜ 80056380  V.Skidan  
9 Mudellennuklubi FUN-FLY CLUB MTÜ 80135599 Jüri Roots
10 Mudellennuklubi Kotkasulg MTÜ 80169799 Pärtel Peeter Kruuv  
11 Nõmme Mudellennu Klubi MTÜ 80323450 Urmas Kokk
12 Pärnu Mudellennu Klubi MTÜ 80326537 Urmas Kokk volikiri
13 Sky Masters Club MTÜ 80363797 Priit Leomar volikiri
14 Sõjaväe Langevarjuklubi MTÜ 80122349 Mihkel Haug  
15 Tallinna Huvikeskuse Kullo Munitsipaal- huvikool 75016486  puudus  
16 Tartu Mudellennu Klubi MTÜ 80072674 Jüri Roots volikiri

Koosoleku juhataja valimine
Valitud Urmas Kokk 14 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu

Koosoleku protokollija valimine
Valitud Ott Maaten 14 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu

Päevakorra kinnitamine
Päevakord kinnitatud 14 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu

 1. 2014 tegevuse aruanded

1.1. Juhatuse aruanne

Aasta oli pingeline ning organisatsioonis oli ka palju sisepingeid. Aasta esimeses pooles astus osa liikmeid protesti märgiks ELF-ist välja, sest olid juhatuses ebaproportsionaalselt esindatud. Astusid välja Tartu Tiibvarjuklubi, Pärnu Tiibvarjuklubi, Saue Tiibvarjuklubi ja SK Surf. ELF-i täisliikmeid täna on 15 ja lisaks 1 assotsieerunud liige. Keila Mudellennuklubi ei tasunud liikmemeaksu arvet ning ei saanud liikmeks.

Aasta teises pooles hakkas Lennuamet väga jõuliselt käituma õhuruumi reguleerimisel tänu millele oleme situatsioonis, kus peame suhteliselt palju pingutama turvalisuses.  Seoses droonidega on tekkinud karm suhtumine mudelistide suhtes.

2014 aastal ELF Juhatus kogunes 8 korda: kevadhooajal 4 korda, sügishooajal 4 korda. Arutluse all liikmelisuse küsimused ning suhtlus Lennuametiga. Hinnangut juhatuse tööle ei tahaks anda. Juhatus on olnud 5 liikmeline. Tööle peaks andma hinnangu liikmed.

 1. Roots: Kas oli viga, et ei olnud ühte liiget juhatuses?
 2. Kokk: Vastame hiljem punktis 5. Arvan, et ei olnud.
 3. Leomar – kõik väljaastunud liikmed väljendasid protesti kuid jätkavad oma sporditegevust?
 4. Kokk – jah nad kõik jätkavad ja sportlased ei ole pidanud selle tõttu kannatama.
 5. Leomar – juhatuse volitused lõpevad – mis oli juhatuse enda hinne tehtud tööle 5-palli skaalas?
 6. Kokk – 2
 7. Leomar – mida saaks teha paremini?
 8. Kokk – kui palju suudetakse end panustada igapäevaselt – see on põhiküsimus,  see on minu isiklik hinnang.

1.2. Alakomiteede aruanded

Mudellend – P. Leomar esitas aruande – edukas aasta, tehti uus maailmarekord
Langevari – M. Haug esitas suulise aruande
Tiibvari – Ott Maaten esitas aruande

 1. Leomar – langevarjukomitee ei kogunenud kordagi – kas selles ei ole probleem?
 2. Haug – kõik klubid tegutsevad erinevatel lennuväljadel, kõik tegevused koordineeriti
 3. Leomar – uue ELF juhatuse põhiprobleem saab edaspidi olema suhtlus Lennuameti ja MKM-ga
 1. Finantsaruanded

2014 muudeti litsentsitasu 10EUR  – 15EUR
Urmas Kokk annab ülevaate bilansist, kasumiaruandest jm finantsdokumentidest.
Puuduvad kuludokumendid Rumeeniast, selletõttu kasumiaruanne ja bilanss veel muutuvad.

Ettepanek, et üldkoosolek kinnitaks finantsaruanded märkusega –  ELF juhatus organiseerib puuduvad kuludokumendid Federatia Romana Modelism võistlustasude kohta 30. juuniks 2015 ning tehakse vastavad korrektuurid bilansis ja kasumiaruandes.

 1. Revidendi aruanne

Revident korrigeerib oma otsust kui saab kindluse Rumeenia võistluse kuludokumentide osas. Lõppkokkuvõttes saab kulu kajastada ka teiste mehhanismidega: saadetud kirjad, esitatud järelpäringud jms.

 1. Aruannete kinnitamine

kinnitatud p.2 toodud märkusega 14 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu

 1. 2015 tegevussuunad
 2. Kokk – Ootaks liikmetelt ettepanekuid, mis suunas ELF peaks 2015 aastal liikuma. Oli juttu tihedamast suhtlusest Lennuameti ja MKM-ga, samuti tihedam suhtlemine Olümpiakomiteega.
 3. Leomar – Rohkem väliste vahendite kaasamine – Kultuuriministeerium, KULKA, sponsorid. Rohkem tähelepanu noorsootööle, noorte kaasamisele ja pealekasvule. Lennuspordi suurem propageerimine, teadvustamine ühiskonnas. Taaselustada meediaplaan, meediakava. Teadvustamine ning kommunikatsioon ka riigiametite tasandil.

Hiiumaa esindaja – meil käib kõva noorsootöö, on võimalik taodelda toetusi erinevatest projektidest. Tuleks noorsugu kaasata ka ELF juhatuse töösse.

Ott Maaten – Kui ELF soovib areneda organisatsioonina, siis peaks välja mõtlema motivatsioonipaketi kui mitte juhatusele, siis vähemalt juhatuse esimehele. Süsteemset ja läbimõeldud tööd on vabatahtlikuse alusel, millegi muu e. pere, töö jms arvelt, väga raske teha. Vähemalt osaliselt peaks see tegevus olema kuidagi kompenseeritud, et inimesel oleks huvi ja ka vastutus.

 1. 2015 eelarve

Šveitsi frangi kursi muutumise tõttu tõusis FAI liikmemaks ca 30% so 3100 EUR-ni.
Jüri Roots teeb ettepaneku tõsta litsentsitasusid – täiskasvanu 20 EUR, noored 5 EUR
Tanel Viin teeb ettepaneku tõsta liikmemaks 110 euroni.

 

Hääletusele läheb 3 eelarve varianti
-vanad tasud, alakomiteedele litsentsitasusid ei tagastata  – 6 poolt, 4 vastu, 4 erapooletud
-litsentsitasud noored 5 EUR, vanad 20 EUR, alakomiteedele litsentsitasud osaliselt tagastatakse – 14 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu
-liikmemaks tõsta 110 EUR – 3 poolt, 5 vastu, erapooletud 6

Kinnitatatakse eelarve: liikmemaks muutumatu, litsentsitasud noored 5 EUR , vanad 20 EUR.

Ott Maaten – küsimus tasude määramisest ka teistele ELF-i poolt vahendatavatele FAI pädevusdokumentidele nagu langevarjurite sertifikaadid, IPPI kaardid jms. Täna on olukord, kus kulude suurenemise (FAI aastamaks) katteks tõstetakse ühe dokumendi, FAI sportlaslitsentsi, väljastamise tasusid. Õiglane oleks kehtestada mingi keskne tasu kõigile ELFi poolt vahendatavatele FAI dokumentidele. Muidu langeb kogu finantskoormus ainult sportlastele ja sportlaslitsentsidele.

Mihkel Haug – seda peab arutama langevarjukomitees ja juhatuses, et saavutada mingi kompromiss

 1. Juhatuse liikmete valimine

Esitatakse kandidaadid:
Urmas Uska – mudellennukomitee
Urmas Kokk – mudellennukomitee
Tanel Viin – langevarjukomitee
Mihkel Haug – langevarjukomitee
Indrek Saarepera – tiibvarjukomitee
Jaano Rässa – tiibvarjukomitee

Hääletused:
juhatuse volituste tähtaeg 2 aastat
14 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu

Juhatuse volituste tähtaeg 25 aastat
vastu 13 erapooletud 1

Juhatuse koosseis vastavalt esitatud kandidaatidele
poolt 14 häält, vastu 0, erapooletuid 0

Otsus:
kinnitada ELF juhatus volitustega 2 aastat järgmises koosseisus:
Urmas Uska – mudellennukomitee
Urmas Kokk – mudellennukomitee
Tanel Viin – langevarjukomitee
Mihkel Haug – langevarjukomitee
Indrek Saarepera – tiibvarjukomitee
Jaano Rässa – tiibvarjukomitee

 1. 2015 võistluskalendri kinnitamine

– üldkoosolek volitab juhatust kinnitama mudellennukomitee kalenderplaani , mis avalikustatakse 15. veebruariks 2015
– üldkoosolek kinnitab tiibvarjukomitee kalenderplaani
poolt 14 häält, vastu 0, erapooletuid 0

 

 1. Delegaatide kinnitamine FAI komiteedesse

Kinnitatakse:

CIAM  Priit Leomar – delegaat
Edvin Penart – abidelegaat
IPC      Mihkel Haug – delegaat
Tanel Viin – abidelegaat
CIMA  Paap Kõlar – delegaat
Ott Maaten – abidelegaat
CIVL   Jaano Rässa – delegaat
CIA     Jaano Rässa – delegaatKalev Tikk – abidelegaat

 

 1. Parim sportlane 2015

Ettepanek Priit Leomar   parim sportlane seenior Dmitiri Varfolomejev
parim juunior        Andra Moistus
Ettepanek Jüri Roots
parim sportlane seenior Jüri Laidna – tegi maailmarekordi

Hääletamine:
Dmitri Varfolomejev – poolt 4 liiget
Andra Moistus – poolt 14 liiget
Jüri Laidna – poolt 10 liiget

Otsus:
Kinnitada parimateks sportlasteks 2014:
seeniorid – Jüri Laidna
juuniorid – Andra Moistus

 1. Muud küsimused
 2. Leomar – koduleht väga banaalne, tuleks tänapäevastada. Ettepanek – ELF juhatuse koosolekute protokollid saata ka otse alakomiteedele.

 

Koosoleku juhataja:          Urmas Kokk

Protokollija:             Ott Maaten

 

ELF juhatuse koosolek 2015-03-20

ELF Juhatuse koosolek 20.03.15

Osalesid: Urmas Uska, Urmas Kokk, Mihkel Haug, Tanel Viin, Jaano Rässa; Indrek Saarepera skype vahendusel.

1. Ülevaade senisest juhatuse tegevusest.

Pooleliolevaid ülesandeid ja kohustusi ei ole. FAI liikmetasu on nüüdsest ca 3230 EUR.

2. Ülevaade erinevate alade isikute esindatusest FAI võistlustel ja üldse aktiivsetest

3. Tegevusvaldkonnad ja prioriteedid

Prioriteetide täitmine:
– üldise konto täitmise nimel projektitaotlused avalikule rahale
– juurdekasv: tuua juurde vanemad, nooremad ja droonide lennutajad
– infovärava arendus – osta sisse valmis platvorm.

4. Otsustused juhatuse liikmete rollide jaotuse osas:

– büroo ehk üldosakond – UrmasU (litsentside väljastamine, tasude kogumine, arvete väljastamine jms)
– juhatuse ja alakomiteede infovahetus ning infovärav – Tanel
– projektid – Jaano
– suhtlus instantsidega – MKM, LA, Kmin, lennuliiklus jt – Mihkel
– juurdekasv, droonid – UrmasK
– juurdekasv, motodelta ja motovari – Indrek

5. Juhatuse esimehe valimine.

Juhatuse esimeheks valiti Jaano Rässa.

6. Administratiivse halduse ja varade (sh kõik pangakontod) eest vastutajaks määrati Urmas
Uska. Tema tegeleb ka FAI litsentside, markide jms väljastamisega, iga alakomitee poolt esitab oma liimesklubide taotlused temale 1 isik. Klubid pöörduvad omapoolsete taotlustega neid esindava juhatuse liikme poole.

7. Tiibvarjukomiteed puudutavalt: tiibvarjurite IPPI kaartide väljastamise tasuks on 10 EUR, mis kantakse tiibvarjukomitee kontole. Sel aastal kehtestab tiibvarjukomitee ka sisereeglid ja pädevustunnistuste väljastamise korra eraldi nii tiibvarjuritele kui motovarjuritele.

8. Urmas kokk esitab esimesel võimalusel üldkoosoleku protokolli äriregistrile, uue juhatuse kinnitamiseks.

9. Järgmine juhatuse koosolek 27. aprillil algusega 1800 EAS ruumides.

ELF juhatuse koosolek 2014-05-26

Osalejad: Urmas Kokk, Kristjan Kuru, Ott Maaten, Mihkel Haug (telefoni teel)

Päevakord:

1. Keila Mudellennu Klubi liitumisavaldus
Otsus: Võtta Keila Mudellennu Klubi ELF liikmeks – kõik poolt.

2. Muud kerkinud küsimused
Järgmine koosolek 15. september.

Aerosport võistkond saavutas Loode-Venemaa meistrivõistlustel esikoha

19.-20. aprillil osales klubi Aerosport 3-liikmeline võistkond Vene Föderatsioonis Loode-Venemaa meistrivõistlustel paraplaanide täpsusmaandumises, FAI 2. kat.
Meie sportlaste tulemused:
– individuaalarvestuses: Sergei Usanov 1. koht, Jevgeni Vihor 2. koht, Aleksei Konovalov 4. koht
– meeskondlikult: ülekaalukas 1-koht.
Võistluste tarbeks kasutati Aerospordi elektroonilist mõõtesüsteemi. Korraldajatel oli see esimest korda taolist üritust organiseerida ja nad palusid paljude osalejate kaasabi. Seejuures toimusid võistlused väga sportlikus vaimus, ei tekkinud mingeid vaidlusi tulemuste ja
protokolli osas.

Võistluste koduleht:
http://accuracy.lenoblcup.ru/#appeal

2013 aasta parim lennusportlane

Eesti 2013 aasta parima lennusportlase tunnustusplaat anti üle lõppenud aastal maailma karikavõistluste etappidel 2 võitu ja muid auhinnalisi kohti saavutanud ning maailma jooksvas edetabelis kaheksandaks tõusnud Jüri Rootsile.

Jüri Roots

ELF juhatuse koosolek 2014-02-10

Osalejad: Urmas Kokk, Kristjan Kuru, Ott Maaten, Mihkel Haug, Edvin Penart.

Päevakord:
1. Üldkoosolekust tulenevate kohustuste läbirääkimine ja ajaplaani koostamine.
Otsus: Kinnitada 2014 võistluskalender.
Kristjan korraldab võistluskalendri veebilehele ülespanemise.
Otsus: Tunnustada Andra Moistust 100 eurose stipendiumiga tiitlivõistlustel osalemiseks, Jüri Rootsule anda tunnustusmeene.
Otsus: Liikmemaksu mittetasumise tõttu arvata liikmete nimekirjast välja MTÜ Hobby Air ja maha kanda 2013 liikmemaksu võlg.

2. 2013 aastaaruande koostamine
Otsus: 2014 jätkame sama raamatupidaja ja sama revidendiga.
Urmas suhtleb raamatupidajaga.

3. Esilekerkinud küsimused
Otsus: Esitada kutse Valgevene mudellennusportlastele võistlusel osalemiseks, vastavalt Valgevene lennuspordi föderatsiooni taotlusele.
Järgmised koosolekud: 17.03 (varukuupäev 24.03), 28.04.