ELF juhatuse koosolek 2014-03-17

ELF juhatuse koosolek
17. märts 2014

Osalejad: Urmas Kokk, Edvin Penart, Ott Maaten, Mihkel Haug

Päevakord:
1. Liikme- ja litsentsitasude laekumine (Kristjani kokkuvõte)
2. Juhatusele laekunud klubide avalduste arutelu
3. Muud esilekerkinud küsimused

1. Liikme- ja litsentsitasude laekumine
Liikmetasud on laekumata:
Tallinna Huvikeskuse Kullo lennu- ja raketimudelismi ring
• LK Dropzone Eesti
• Eesti Lennuklubi
• Tartu Tiibvarjuklubi
• Pärnu Tiibvarjuklubi
• Saue Lennuklubi
• Spordiklubi Surf
Tähtaeg oli 15.03.2014. Kristjan peaks tegema nädala lõpuks kokkuvõtte.

2. Juhatusele laekunud klubide avalduste arutelu
Ott Maaten:
ülevaade tiibvarjukomitee liikmete liikmelisuse peatamise avalduste põhjendustest. ELF on kaotanud nende tiib- ja motovarjuklubide silmis hetkel usalduse ja inimesed ei soovi enam panustada ELF-i arengusse kui aastate jooksul saadakse ainult negatiivseid hinnanguid tehtud tööle.

Mihkel Haug:
Juhatusel on kaks varianti:
a) Visata liikmed välja
b) Kutsuda kokku üldkoosolek
Mihkel Haug sooviks rahuldada avaldused

Edvin Penart:
ELF põhikirja saab tõlgendada mitmet moodi. Võib venitada, aga pole põhjendusi et uut üldkoosolekut kokku kutsuda.

Urmas Kokk:
Sel hooajal on võimalus, et asjad muutuvad. Siis võib olla ikkagi nii, et räägitakse liikmetega läbi ja kutsutakse kokku üldkoosolek.

Mihkel Haug:
Võib proovida kuid konsensust ei paista sündivat.

Urmas Kokk:
Kindlasti on olemas mingi vahevariant. Ma pean järele mõtlema.

Järgmine koosolek on 28. aprill. Võibolla oodata ära juhatuse liikme Kristjan Kuru ja Eesti Langevarjuklubi liikmete arvamused ja ettepanekud.

Edvin Penart:
a) Kuna avaldused laekusid sellel nädalal, siis pole jõutud läbi rääkida ELF-i liikmesklubidega, mis võiks anda mingi positiivse lahendi
b) kuna täna ei ole juhatuses täiskvoorumit koos, siis sellise tähtsa otsuse tegemise lükkaks järgmisesse juhatuse koosolekusse.

3. Muud küsimused
Eesti Spordiregister. Kõik ELF-i liikmed peaksid oma andmeid värskendama.

2013 aasta parim lennusportlane

Eesti 2013 aasta parima lennusportlase tunnustusplaat anti üle lõppenud aastal maailma karikavõistluste etappidel 2 võitu ja muid auhinnalisi kohti saavutanud ning maailma jooksvas edetabelis kaheksandaks tõusnud Jüri Rootsile.

Jüri Roots

ELF juhatuse koosolek 2014-02-10

Osalejad: Urmas Kokk, Kristjan Kuru, Ott Maaten, Mihkel Haug, Edvin Penart.

Päevakord:
1. Üldkoosolekust tulenevate kohustuste läbirääkimine ja ajaplaani koostamine.
Otsus: Kinnitada 2014 võistluskalender.
Kristjan korraldab võistluskalendri veebilehele ülespanemise.
Otsus: Tunnustada Andra Moistust 100 eurose stipendiumiga tiitlivõistlustel osalemiseks, Jüri Rootsule anda tunnustusmeene.
Otsus: Liikmemaksu mittetasumise tõttu arvata liikmete nimekirjast välja MTÜ Hobby Air ja maha kanda 2013 liikmemaksu võlg.

2. 2013 aastaaruande koostamine
Otsus: 2014 jätkame sama raamatupidaja ja sama revidendiga.
Urmas suhtleb raamatupidajaga.

3. Esilekerkinud küsimused
Otsus: Esitada kutse Valgevene mudellennusportlastele võistlusel osalemiseks, vastavalt Valgevene lennuspordi föderatsiooni taotlusele.
Järgmised koosolekud: 17.03 (varukuupäev 24.03), 28.04.

ELF juhatuse koosolek 2014-01-08

Osalejad: Urmas Kokk, Edvin Penart, Mihkel Haug, Ott Maaten, Kristjan Kuru.

Päevakord:
1. Tagasimaksed alakomiteedele 2013 aasta litsentsitasudest
Kristjan tegi kalkulatsiooni, Urmas teeb ülekanded.

2. Aaastakoosoleku koht ja kava
Plaanis 2. veebruar EANS suures saalis.

3. Uue liikme vastuvõtt
Võtta liikmeks Sky Masters Club. Ühehäälselt poolt. Urmas informeerib vastuvõtmisest, Kristjan saadab liikmemaksu arve.

4. 2013 aastaaruande koostamise ettevalmistus
Urmas räägib raamatupidajaga. Ott tegi 2014 eelarve mustandi. Ettepanek jätta liikmemaksud ja litsentsitasud samaks, komiteedele tagastada litsentsitasudest 50% asemel 20%.

5. Muud küsimused
Urmas hangib aastakoosolekule suupisted. Mihkel uurib EANS ruumi kasutamise võimalust.

ELF juhatuse koosolek 2013-11-12

Osalejad: Urmas Kokk, Edvin Penart, Mihkel Haug, Ott Maaten, Kristjan Kuru.

Päevakord:

1) ELF 2014 eelarvest, toimimisprintsiipidest ja eesmärkidest.
Juhatuse liikmete arutelu.

2) ELF sümboolikaga lippude ost.
Ott tegeleb. Järgmisel koosolekul otsustame.

ELF juhatuse koosolek 2013-10-09

Osalejad: Urmas Kokk, Edvin Penart, Mihkel Haug, Ott Maaten

Päevakord

1. 2013 lennuhooaja arutelu
Mudellend – tutvustavad Edvin ja Urmas, osaleti MM-l, Eesti esindajad esinesid tugevalt FlyOff-ides
Langevari – tutvustab Mihkel Haug, käidi Prantsusmaal ja Hollandis, Eestis võistlusi ei toimunud. Lennuametis üleskerkinud probleemid on hetkel lahendatud.
Tiib- ja motovari – tutvustab Ott, vabalennu andmeid hetkel ei ole, motovarju võistlused Otepääl (BOPC) ja Nurmsis, Soome MV saavutas 1. koha Paap Kõlar, osaleti slaalomi MM-l Prantsusmaal,

2. Sügisperioodi koosolekute plaan
ELF aastakoosolek planeeritakse läbi viia kas 02.02 või 09.02.2014
Juhatuse koosolekud 2013 toimuvad 12.11ja 11.12,2013.
2014 jaanuari juhatuse koosoleku kuupäev täpsustatakse.

3. ELF-i eelarve täitmisest
Liikmemaksud – Tartu Tiibvarjuklubi ei ole otsustanud liikmemaksu tasumist, Hobby Air – puudub side klubi juhtkonnaga. Tartu Tiibvarjuklubile pandud liikmemaksu tasumise tähtajaks 12.11.2013
2013 eelarve täitmisel on alalaekumine litsentside osas võrreldes planeerituga

4. 2014 eelarve plaan
Lähtutakse 2013 eelarve täitmisest.
Ott tegi ettepaneku, et enne 2013 lõppu võiks soetada ELF sümboolika võistluste jaoks.

Tiibvarjuri pädevuse määramise ja pädevustunnistuste väljastamise kord

ELF-i juhatus võttis 13. jaanuaril 2013 elektroonilist hääletust kasutades vastu Tiibvarjuri pädevuse määramise ja pädevustunnistuste väljastamise korra. Käesolev kord hakkab kehtima (dokumendis p.5) tänasest so. 13.veebruarist 2013 aastal.
Juhatus peab oluliseks, et dokumendis nimetatud klubide koolitusülemad tehakse juhatusele eelnevalt teatavaks.
Juhatus ootab käesoleva korra edaspidiseks lihvimiseks pilootidelt ja klubidelt tagasisidet, mis palume saata Tiibvarju alakomitee esindajale Ott Maatenile ott.maaten(at)lennusport.org

Üldkoosolek 03.02.2013

Lugupeetud Eesti Lennuspordi Föderatsiooni liikmed

ELFi juhatus kutsub pühapäeval 3. veebruaril 2013 a kokku föderatsiooni aastakoosoleku.
Koosolek toimub Lennuliiklusteenistuse AS ruumides aadressiga Kanali tee põik, Rae küla, Rae vald, Harjumaa, algusega kell 12.00. Osalejate registreerimine algab kell 11.45
PÄEVAKORD

1.        Eesti Lennuspordi Föderatsiooni 2012. aasta tegevusaruanne
-      juhatuse aruanne
-      alaliitude aruanded
2.        ELF-i 2012. aasta finantsaruanne
3.        Revidendi aruanne ja otsus
4.        Aruannete arutelu ja kinnitamine
5.        Uute liikmete vastuvõtmine
6.        ELF-i juhatuse liikmete valimine ja volituste tähtaja määramine
7.        2013 eelarve ettepanek ja arutelu
-      liikme- ja litsentsitasude läbiarutamine ja kinnitamine
8.        2013. aasta tegevussuundade arutelu
9.        -võistluskalendri arutelu ja kinnitamine
10.     FAI komisjonide delegaatide kinnitamine
11.     Esilekerkinud küsimused

Pärast koosoleku lõppu samas suhtlusvoor.
Koosolekule registreerumisel palume esitada oma volitusi tõendav dokumentatsioon

Kuna tegemist on valvatava territooriumiga siis on kõigile liikmetele palve eelnevalt teatada oma esindajate nimed, et saaksime kiirendada pääsla läbimist. Nimed palun saata meilile  juhatus(at)lennusport.org

ELF juhatuse koosolek 2012-01-07

Osalejad: Urmas Kokk, Edvin Penart, Mihkel Haug, Kristjan Kuru

1. 2012 aasta kokkuvõte – arutelu
Kolmel spordialal (langevari, tiibvari, mudellend) osaleti rahvusvahelistel võistlustel. Alad esitavad kokkuvõtte kirjalikus vormis aastaaruande jaoks.

2. Ettevalmistused ELF-i aastakoosolekuks
Päevakorra koostamine. Kutse saata välja hiljemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Urmas valmistab ette koosoleku juhatamise, Kristjan osalejate nimekirja ja volituste kontrolli, Mihkel asukoha korraldusliku poolega, Ott tutvustab eelarve plaani.

3. ELF-i 2012 aasta eelarve täitmisest. Liikmetasude ja litsentsitasude laekumisest.
Kõik liikmemaksud makstud.

4. ELF-i 2013 aasta eelarve plaan
Saadetakse koosolekukutsega, Ott tutvustab koosolekul.

5. Muud küsimused
Urmas paneb kokku kahe viimase aasta üldkoosolekute osalejate allkirjalehed, vajalik äriregistrile originaalid esitada. Urmas teeb IPC proxy Soomele ja tellib FAI margid.

ELF juhatuse koosolek 2012-12-10

Osalejad: Urmas Kokk, Ott Maaten, Mihkel Haug, Kristjan Kuru.

1. ELF-i sisesed arengud, alakomiteed, komisjonid – arutelu
Sellel hooajal võistlusi rohkem ei ole. Kokkuvõte võistlustegevusest toimub üldkoosolekul. Ott andis ülevaate motovarjuvõistluse ettevalmistamisest.

2. Juhatuse töökorra vastuvõtmine.
Juhatuse töökord ühehäälselt vastu võetud.

3. ELF-i 2012 aasta eelarve täitmisest. Liikmetasude ja litsentsitasude laekumisest. Alakomiteedele tagasikande kinnitamine.
Spordiklubi Surf liikmemaks endiselt tasumata. Peale 05.11.2012 tellisid tiibvarjurid 40 euro eest sportlaslitsentse. 20 eurot kanda tiibvarjukomiteele tagasi.

4. Aasta parimad sportlased
Hääletus EOK lehel avatud.

5. Kultuuriministeeriumi toetus(ed) 2013
Ettepanek, et seekord võtaksid asja vedada mudelistid.

6. ELF-i 2013 aasta eelarve plaan
Esitada variandid üldkoosolekule.

7. Muud küsimused
Likvideerida äriregistri kandes olevad puudused. Urmas tegeleb.