Liikmed

Vastavalt põhikirjale võivad liikmeteks olla mittetulundusühingud. Assotsieerunud liikmeteks võivad olla kõik juriidilised ja füüsilised isikud, sh seltsingud.