Category Archives: info

ametlik info: avalikud teated liikmesorganisatsioonidele ja huvilistele

ELF juhatuse koosolek 2013-10-09

Osalejad: Urmas Kokk, Edvin Penart, Mihkel Haug, Ott Maaten

Päevakord

1. 2013 lennuhooaja arutelu
Mudellend – tutvustavad Edvin ja Urmas, osaleti MM-l, Eesti esindajad esinesid tugevalt FlyOff-ides
Langevari – tutvustab Mihkel Haug, käidi Prantsusmaal ja Hollandis, Eestis võistlusi ei toimunud. Lennuametis üleskerkinud probleemid on hetkel lahendatud.
Tiib- ja motovari – tutvustab Ott, vabalennu andmeid hetkel ei ole, motovarju võistlused Otepääl (BOPC) ja Nurmsis, Soome MV saavutas 1. koha Paap Kõlar, osaleti slaalomi MM-l Prantsusmaal,

2. Sügisperioodi koosolekute plaan
ELF aastakoosolek planeeritakse läbi viia kas 02.02 või 09.02.2014
Juhatuse koosolekud 2013 toimuvad 12.11ja 11.12,2013.
2014 jaanuari juhatuse koosoleku kuupäev täpsustatakse.

3. ELF-i eelarve täitmisest
Liikmemaksud – Tartu Tiibvarjuklubi ei ole otsustanud liikmemaksu tasumist, Hobby Air – puudub side klubi juhtkonnaga. Tartu Tiibvarjuklubile pandud liikmemaksu tasumise tähtajaks 12.11.2013
2013 eelarve täitmisel on alalaekumine litsentside osas võrreldes planeerituga

4. 2014 eelarve plaan
Lähtutakse 2013 eelarve täitmisest.
Ott tegi ettepaneku, et enne 2013 lõppu võiks soetada ELF sümboolika võistluste jaoks.

Tiibvarjuri pädevuse määramise ja pädevustunnistuste väljastamise kord

ELF-i juhatus võttis 13. jaanuaril 2013 elektroonilist hääletust kasutades vastu Tiibvarjuri pädevuse määramise ja pädevustunnistuste väljastamise korra. Käesolev kord hakkab kehtima (dokumendis p.5) tänasest so. 13.veebruarist 2013 aastal.
Juhatus peab oluliseks, et dokumendis nimetatud klubide koolitusülemad tehakse juhatusele eelnevalt teatavaks.
Juhatus ootab käesoleva korra edaspidiseks lihvimiseks pilootidelt ja klubidelt tagasisidet, mis palume saata Tiibvarju alakomitee esindajale Ott Maatenile ott.maaten(at)lennusport.org

Üldkoosolek 03.02.2013

Lugupeetud Eesti Lennuspordi Föderatsiooni liikmed

ELFi juhatus kutsub pühapäeval 3. veebruaril 2013 a kokku föderatsiooni aastakoosoleku.
Koosolek toimub Lennuliiklusteenistuse AS ruumides aadressiga Kanali tee põik, Rae küla, Rae vald, Harjumaa, algusega kell 12.00. Osalejate registreerimine algab kell 11.45
PÄEVAKORD

1.        Eesti Lennuspordi Föderatsiooni 2012. aasta tegevusaruanne
–      juhatuse aruanne
–      alaliitude aruanded
2.        ELF-i 2012. aasta finantsaruanne
3.        Revidendi aruanne ja otsus
4.        Aruannete arutelu ja kinnitamine
5.        Uute liikmete vastuvõtmine
6.        ELF-i juhatuse liikmete valimine ja volituste tähtaja määramine
7.        2013 eelarve ettepanek ja arutelu
–      liikme- ja litsentsitasude läbiarutamine ja kinnitamine
8.        2013. aasta tegevussuundade arutelu
9.        -võistluskalendri arutelu ja kinnitamine
10.     FAI komisjonide delegaatide kinnitamine
11.     Esilekerkinud küsimused

Pärast koosoleku lõppu samas suhtlusvoor.
Koosolekule registreerumisel palume esitada oma volitusi tõendav dokumentatsioon

Kuna tegemist on valvatava territooriumiga siis on kõigile liikmetele palve eelnevalt teatada oma esindajate nimed, et saaksime kiirendada pääsla läbimist. Nimed palun saata meilile  juhatus(at)lennusport.org

EESTI OLÜMPIAKOMITEE KUULUTAB VÄLJA KONKURSI PEASEKRETÄRI AMETIKOHALE

Peasekretär on EOK tegevjuht, juhib EOK sekretariaadi tööd ning on aruandekohuslane tegevuste osas täitevkomitee ees. Peasekretär juhindub oma tegevuses EOK põhikirjast, täiskogu, esindajate kogu ja täitevkomitee otsustest. Peasekretäri nimetab ametisse täitevkomitee.

Töö kirjeldus:

 • EOK sekretariaadi töö juhtimine;
 • olümpiaettevalmistusprogrammi juhtimine;
 • haridus- ja noortespordi programmide juhtimine;
 • spordiorganisatsioonide toetusprogrammide koordineerimine;
 • EOK eelarve koostamine, täitmise kontrollimine, aruandluse tagamine;
 • koostöö elluviimine EOK liikmesorganisatsioonide ja liikmetega, riigi keskvõimu institutsioonidega, kohalike omavalitsustega, rahvusvaheliste spordiorganisatsioonidega ning sponsorfirmadega.

Nõudmised kandidaadile:

 • kõrgem  haridus;
 • kõrgtasemel eesti keele oskus ning inglise ja vene keele valdamine;
 • iseseisva ja vastutava juhina  töötamise kogemus;
 • Eesti ja rahvusvahelise spordisüsteemi tundmine;
 • teadmised ja kogemused Euroopa struktuurifondide projektide elluviimiseks;
 • hea orienteerumisoskus tänapäeva turundus- ja meediamaastikul;
 • teadmised organisatsiooni tegevuse analüüsimise, arendamise ja planeerimise protsessidest.

Kandideerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus koos elulookirjeldusega (töö- või teenistuskäik);
 • essee 3-5 leheküljel EOK kui Eesti spordi katuseorganisatsiooni rollist ja peamistest eesmärkidest;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • soovitajate (kuni 3) kontaktandmed.

Kandideerimisdokumendid tuleb esitada hiljemalt 14. detsembriks 2012 aadressil: neinar@eok.ee

Erakorralise üldkoosoleku kutse (täiendatud)

Käesolevaga kutsub ELF-i juhatus kokku erakorralise üldkoosoleku 01. juunil 2012 kl. 19.00.
Toimumise koht: SLK ruumides, Prandi küla, Muru talu, Koigi vald, Järvamaa
http://g.co/maps/u2875

Koosoleku päevakord:

1. Juhatuse liikme valimine
Ettepanek: Kinnitada Tiibvarju alakomitee ettepanekul ELF juhatuse liikmeks Aare Vanari
Alus: – Tiibvarjukomitee koosoleku otsus 31.03.2012
– ELF juhatuse koosoleku otsus 14.05.2012

2. Motodelta alakomitee likvideerimine
Ettepanek: Likvideerida motodelta alakomitee ning kutsuda juhatusest tagasi motodelta alakomitee poolt esitatud juhatuse liikmed Elo Eller-Kaldaru ja Ants Taul
Alus: – 8 liikme ettepanekud 16. ja 17.05.2012

Kuupäev: 22. mai 2012

Juhatuse esimees:
Urmas Kokk

Erakorralise üldkoosoleku kutse

Erakorralise üldkoosoleku kutse

Käesolevaga kutsub ELF juhatus kokku erakorralise üldkoosoleku 1. juunil 2012 kell 19.00.

Toimumise koht: SLK ruumides, Prandi küla, Muru talu, Koigi vald, Järvamaa
http://g.co/maps/u2875

Koosoleku päevakord:

1. Juhatuse liikme valimine

Ettepanek: Kinnitada Tiibvarju alakomitee ettepanekul ELF juhatuse liikmeks Aare Vanari

Alus:
– Tiibvarjukomitee koosoleku otsus 31.03.2012
– ELF juhatuse koosoleku otsus 14.05.2012

 

Juhatuse esimees:
Urmas Kokk

Juhatuse liige:
Ott Maaten

01.04.2012 üldkoosolek

Hea lennuharrastaja!

01.04.2012 üldkoosoleku protokoll on üles riputatud. On varasemast erinev. Nagu tahtsin Paap Kõlari ettepanekule koosolekut juhtida esimese hooga ära öelda, nii tahtsin ka Jaano Rässale protokolli tagasi saata ja paluda tsiteerimine välja jätta, sest seni, kuni pole trükitud sõna-sõnalt kõik ülesastumised, on alati võimalus, et kellegi meelest on mõni tema oluline sõna kajastamata. Leidsin aga, et sellisel viisil kajastatuna annab ta arusaadavama pildi ka neile, kes ei osalenud, kuid olid esindatud – igale lihtliikmele. Milliste pretensioonidega keegi pärast protokolli avalikustamist üles astub, see kõneleb muuhulgas ka ülesastujast.

Muutuvad põhikirjad, juhatused, presidendid, koosolekute juhatajad. Muutumatu on vaid seltskond, kelle ümber konfliktid keerlevad. Kohus, legitiimsus, vandeadvokaadid, vandenõu, isiklik kättemaks, siseasjadesse vahelesegamine on märksõnad, millega jätkuvalt koormatakse kolmandaid osapooli, üritades neid „oma” tõe suunas kallutada. Nii oli see enne kõnealust koosolekut, nii on see ka juba pärast koosolekut, veel enne protokolli kinnitamist. See kuvand kleebib ennast lõpuks igale üksikule tiibvarju harrastajele külge.

Oleks liig oodata, et ülejäänud ELF liikmed tulevad kõik analüüsima, kas tiibvarju seltskonnas 1/3 on demokraatlikus vähemuses või on nad alandaval viisil nurka surutud. Temaatika tõustes aga üldkoosolekule tuleb ka koosoleku otsust hinnata teisel tasandil. Tagasikutsumise ja usaldushääletuse vahel ei ole alati võrdusmärk. Antudki juhtumil oleks konstruktiivsem hinnata ühe tiibvarju komitee esindaja tagasikutsumist ELF juhatusest kui üldist hinnangut tiibvarju komitee toimimisele.

Ainult ühel korral võimaldati esinejal veidi ületada 5 minuti piiri – kui kuulasime ettekannet õhupallidest. Kuulsime mõndagi valgustavat – pallidest üldse, loodetavast lisanduvast pilootide ja pallide arvust, teenustest, mida pallid teistele lennualadele võivad pakkuda. Kui me tulevikus kuuleme ka alast kui Eestis arenevast spordist, millele ELF saab kaasa aidata, küllap jõuame ka alakomitee moodustamiseni.

Südamest lootes, et veedame asjaliku lennuhooaja ning keegi ei initsieeri järjekordset bensiinipõletamist enne järgmist korralist üldkoosolekut,

 

Edvin Penart
01.04.2012 üldkoosoleku juhataja.