ELF üldkoosolek 08.02.2015

Osavõtjate nimekiri:

Nimi Õiguslik vorm Registri- kood Esindaja Märkus
1 Aero Sport Association MTÜ 80328430  puudus
2 Eesti Langevarjuklubi MTÜ 80049612 Tanel Viin  
3 Eesti Lennuklubi MTÜ 80044342 Arsen Džamanašvili  
4 Eesti Tiibvarjuspordi Liit MTÜ 80296658 Ott Maaten  
5 Hiiumaa Mudeliklubi MTÜ 80276816 Andres Laanejõe  
6 Ida-Virumaa mudellennundusklubi FUN PILOT MTÜ 80082868 Jüri Roots volikiri
7 Kopteriklubi MTÜ 80331219 Mihkel Pupart  
8 Langevarjuklubi Dropzone Eesti MTÜ 80056380  V.Skidan  
9 Mudellennuklubi FUN-FLY CLUB MTÜ 80135599 Jüri Roots
10 Mudellennuklubi Kotkasulg MTÜ 80169799 Pärtel Peeter Kruuv  
11 Nõmme Mudellennu Klubi MTÜ 80323450 Urmas Kokk
12 Pärnu Mudellennu Klubi MTÜ 80326537 Urmas Kokk volikiri
13 Sky Masters Club MTÜ 80363797 Priit Leomar volikiri
14 Sõjaväe Langevarjuklubi MTÜ 80122349 Mihkel Haug  
15 Tallinna Huvikeskuse Kullo Munitsipaal- huvikool 75016486  puudus  
16 Tartu Mudellennu Klubi MTÜ 80072674 Jüri Roots volikiri

Koosoleku juhataja valimine
Valitud Urmas Kokk 14 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu

Koosoleku protokollija valimine
Valitud Ott Maaten 14 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu

Päevakorra kinnitamine
Päevakord kinnitatud 14 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu

 1. 2014 tegevuse aruanded

1.1. Juhatuse aruanne

Aasta oli pingeline ning organisatsioonis oli ka palju sisepingeid. Aasta esimeses pooles astus osa liikmeid protesti märgiks ELF-ist välja, sest olid juhatuses ebaproportsionaalselt esindatud. Astusid välja Tartu Tiibvarjuklubi, Pärnu Tiibvarjuklubi, Saue Tiibvarjuklubi ja SK Surf. ELF-i täisliikmeid täna on 15 ja lisaks 1 assotsieerunud liige. Keila Mudellennuklubi ei tasunud liikmemeaksu arvet ning ei saanud liikmeks.

Aasta teises pooles hakkas Lennuamet väga jõuliselt käituma õhuruumi reguleerimisel tänu millele oleme situatsioonis, kus peame suhteliselt palju pingutama turvalisuses.  Seoses droonidega on tekkinud karm suhtumine mudelistide suhtes.

2014 aastal ELF Juhatus kogunes 8 korda: kevadhooajal 4 korda, sügishooajal 4 korda. Arutluse all liikmelisuse küsimused ning suhtlus Lennuametiga. Hinnangut juhatuse tööle ei tahaks anda. Juhatus on olnud 5 liikmeline. Tööle peaks andma hinnangu liikmed.

 1. Roots: Kas oli viga, et ei olnud ühte liiget juhatuses?
 2. Kokk: Vastame hiljem punktis 5. Arvan, et ei olnud.
 3. Leomar – kõik väljaastunud liikmed väljendasid protesti kuid jätkavad oma sporditegevust?
 4. Kokk – jah nad kõik jätkavad ja sportlased ei ole pidanud selle tõttu kannatama.
 5. Leomar – juhatuse volitused lõpevad – mis oli juhatuse enda hinne tehtud tööle 5-palli skaalas?
 6. Kokk – 2
 7. Leomar – mida saaks teha paremini?
 8. Kokk – kui palju suudetakse end panustada igapäevaselt – see on põhiküsimus,  see on minu isiklik hinnang.

1.2. Alakomiteede aruanded

Mudellend – P. Leomar esitas aruande – edukas aasta, tehti uus maailmarekord
Langevari – M. Haug esitas suulise aruande
Tiibvari – Ott Maaten esitas aruande

 1. Leomar – langevarjukomitee ei kogunenud kordagi – kas selles ei ole probleem?
 2. Haug – kõik klubid tegutsevad erinevatel lennuväljadel, kõik tegevused koordineeriti
 3. Leomar – uue ELF juhatuse põhiprobleem saab edaspidi olema suhtlus Lennuameti ja MKM-ga
 1. Finantsaruanded

2014 muudeti litsentsitasu 10EUR  – 15EUR
Urmas Kokk annab ülevaate bilansist, kasumiaruandest jm finantsdokumentidest.
Puuduvad kuludokumendid Rumeeniast, selletõttu kasumiaruanne ja bilanss veel muutuvad.

Ettepanek, et üldkoosolek kinnitaks finantsaruanded märkusega –  ELF juhatus organiseerib puuduvad kuludokumendid Federatia Romana Modelism võistlustasude kohta 30. juuniks 2015 ning tehakse vastavad korrektuurid bilansis ja kasumiaruandes.

 1. Revidendi aruanne

Revident korrigeerib oma otsust kui saab kindluse Rumeenia võistluse kuludokumentide osas. Lõppkokkuvõttes saab kulu kajastada ka teiste mehhanismidega: saadetud kirjad, esitatud järelpäringud jms.

 1. Aruannete kinnitamine

kinnitatud p.2 toodud märkusega 14 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu

 1. 2015 tegevussuunad
 2. Kokk – Ootaks liikmetelt ettepanekuid, mis suunas ELF peaks 2015 aastal liikuma. Oli juttu tihedamast suhtlusest Lennuameti ja MKM-ga, samuti tihedam suhtlemine Olümpiakomiteega.
 3. Leomar – Rohkem väliste vahendite kaasamine – Kultuuriministeerium, KULKA, sponsorid. Rohkem tähelepanu noorsootööle, noorte kaasamisele ja pealekasvule. Lennuspordi suurem propageerimine, teadvustamine ühiskonnas. Taaselustada meediaplaan, meediakava. Teadvustamine ning kommunikatsioon ka riigiametite tasandil.

Hiiumaa esindaja – meil käib kõva noorsootöö, on võimalik taodelda toetusi erinevatest projektidest. Tuleks noorsugu kaasata ka ELF juhatuse töösse.

Ott Maaten – Kui ELF soovib areneda organisatsioonina, siis peaks välja mõtlema motivatsioonipaketi kui mitte juhatusele, siis vähemalt juhatuse esimehele. Süsteemset ja läbimõeldud tööd on vabatahtlikuse alusel, millegi muu e. pere, töö jms arvelt, väga raske teha. Vähemalt osaliselt peaks see tegevus olema kuidagi kompenseeritud, et inimesel oleks huvi ja ka vastutus.

 1. 2015 eelarve

Šveitsi frangi kursi muutumise tõttu tõusis FAI liikmemaks ca 30% so 3100 EUR-ni.
Jüri Roots teeb ettepaneku tõsta litsentsitasusid – täiskasvanu 20 EUR, noored 5 EUR
Tanel Viin teeb ettepaneku tõsta liikmemaks 110 euroni.

 

Hääletusele läheb 3 eelarve varianti
-vanad tasud, alakomiteedele litsentsitasusid ei tagastata  – 6 poolt, 4 vastu, 4 erapooletud
-litsentsitasud noored 5 EUR, vanad 20 EUR, alakomiteedele litsentsitasud osaliselt tagastatakse – 14 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu
-liikmemaks tõsta 110 EUR – 3 poolt, 5 vastu, erapooletud 6

Kinnitatatakse eelarve: liikmemaks muutumatu, litsentsitasud noored 5 EUR , vanad 20 EUR.

Ott Maaten – küsimus tasude määramisest ka teistele ELF-i poolt vahendatavatele FAI pädevusdokumentidele nagu langevarjurite sertifikaadid, IPPI kaardid jms. Täna on olukord, kus kulude suurenemise (FAI aastamaks) katteks tõstetakse ühe dokumendi, FAI sportlaslitsentsi, väljastamise tasusid. Õiglane oleks kehtestada mingi keskne tasu kõigile ELFi poolt vahendatavatele FAI dokumentidele. Muidu langeb kogu finantskoormus ainult sportlastele ja sportlaslitsentsidele.

Mihkel Haug – seda peab arutama langevarjukomitees ja juhatuses, et saavutada mingi kompromiss

 1. Juhatuse liikmete valimine

Esitatakse kandidaadid:
Urmas Uska – mudellennukomitee
Urmas Kokk – mudellennukomitee
Tanel Viin – langevarjukomitee
Mihkel Haug – langevarjukomitee
Indrek Saarepera – tiibvarjukomitee
Jaano Rässa – tiibvarjukomitee

Hääletused:
juhatuse volituste tähtaeg 2 aastat
14 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu

Juhatuse volituste tähtaeg 25 aastat
vastu 13 erapooletud 1

Juhatuse koosseis vastavalt esitatud kandidaatidele
poolt 14 häält, vastu 0, erapooletuid 0

Otsus:
kinnitada ELF juhatus volitustega 2 aastat järgmises koosseisus:
Urmas Uska – mudellennukomitee
Urmas Kokk – mudellennukomitee
Tanel Viin – langevarjukomitee
Mihkel Haug – langevarjukomitee
Indrek Saarepera – tiibvarjukomitee
Jaano Rässa – tiibvarjukomitee

 1. 2015 võistluskalendri kinnitamine

– üldkoosolek volitab juhatust kinnitama mudellennukomitee kalenderplaani , mis avalikustatakse 15. veebruariks 2015
– üldkoosolek kinnitab tiibvarjukomitee kalenderplaani
poolt 14 häält, vastu 0, erapooletuid 0

 

 1. Delegaatide kinnitamine FAI komiteedesse

Kinnitatakse:

CIAM  Priit Leomar – delegaat
Edvin Penart – abidelegaat
IPC      Mihkel Haug – delegaat
Tanel Viin – abidelegaat
CIMA  Paap Kõlar – delegaat
Ott Maaten – abidelegaat
CIVL   Jaano Rässa – delegaat
CIA     Jaano Rässa – delegaatKalev Tikk – abidelegaat

 

 1. Parim sportlane 2015

Ettepanek Priit Leomar   parim sportlane seenior Dmitiri Varfolomejev
parim juunior        Andra Moistus
Ettepanek Jüri Roots
parim sportlane seenior Jüri Laidna – tegi maailmarekordi

Hääletamine:
Dmitri Varfolomejev – poolt 4 liiget
Andra Moistus – poolt 14 liiget
Jüri Laidna – poolt 10 liiget

Otsus:
Kinnitada parimateks sportlasteks 2014:
seeniorid – Jüri Laidna
juuniorid – Andra Moistus

 1. Muud küsimused
 2. Leomar – koduleht väga banaalne, tuleks tänapäevastada. Ettepanek – ELF juhatuse koosolekute protokollid saata ka otse alakomiteedele.

 

Koosoleku juhataja:          Urmas Kokk

Protokollija:             Ott Maaten