ELF juhatuse koosolek 2015-03-20

ELF Juhatuse koosolek 20.03.15

Osalesid: Urmas Uska, Urmas Kokk, Mihkel Haug, Tanel Viin, Jaano Rässa; Indrek Saarepera skype vahendusel.

1. Ülevaade senisest juhatuse tegevusest.

Pooleliolevaid ülesandeid ja kohustusi ei ole. FAI liikmetasu on nüüdsest ca 3230 EUR.

2. Ülevaade erinevate alade isikute esindatusest FAI võistlustel ja üldse aktiivsetest

3. Tegevusvaldkonnad ja prioriteedid

Prioriteetide täitmine:
– üldise konto täitmise nimel projektitaotlused avalikule rahale
– juurdekasv: tuua juurde vanemad, nooremad ja droonide lennutajad
– infovärava arendus – osta sisse valmis platvorm.

4. Otsustused juhatuse liikmete rollide jaotuse osas:

– büroo ehk üldosakond – UrmasU (litsentside väljastamine, tasude kogumine, arvete väljastamine jms)
– juhatuse ja alakomiteede infovahetus ning infovärav – Tanel
– projektid – Jaano
– suhtlus instantsidega – MKM, LA, Kmin, lennuliiklus jt – Mihkel
– juurdekasv, droonid – UrmasK
– juurdekasv, motodelta ja motovari – Indrek

5. Juhatuse esimehe valimine.

Juhatuse esimeheks valiti Jaano Rässa.

6. Administratiivse halduse ja varade (sh kõik pangakontod) eest vastutajaks määrati Urmas
Uska. Tema tegeleb ka FAI litsentside, markide jms väljastamisega, iga alakomitee poolt esitab oma liimesklubide taotlused temale 1 isik. Klubid pöörduvad omapoolsete taotlustega neid esindava juhatuse liikme poole.

7. Tiibvarjukomiteed puudutavalt: tiibvarjurite IPPI kaartide väljastamise tasuks on 10 EUR, mis kantakse tiibvarjukomitee kontole. Sel aastal kehtestab tiibvarjukomitee ka sisereeglid ja pädevustunnistuste väljastamise korra eraldi nii tiibvarjuritele kui motovarjuritele.

8. Urmas kokk esitab esimesel võimalusel üldkoosoleku protokolli äriregistrile, uue juhatuse kinnitamiseks.

9. Järgmine juhatuse koosolek 27. aprillil algusega 1800 EAS ruumides.